Entry form

apply form

Vui lòng nhập thông tin

Vui lòng nhập thông tin

Loại hình tuyển dụng Bắt buộc

Thông tin cá nhân

Tên Bắt buộc Họ


Tên đệm


Tên

Năm sinh Bắt buộc
Địa chỉ email Bắt buộc
 (Chế độ gõ chữ Latin)

*Vui lòng nhập lại để xác nhận


 (Chế độ gõ chữ Latin)
Số điện thoại Bắt buộc  -  (Chế độ gõ chữ Latin)
Bạn đã thấy thông tin tuyển dụng của công ty ở đâu? Bắt buộc

Vui lòng nộp Sơ yếu lý lịch , Tuyển tập tác phẩm (Portfolio) khi ứng tuyển

*Định dạng file: EXCEL, HTML, PDF, POWERPOINT、WORD, Văn bản, Hình ảnh (GIF/JPEG/ TIF)
*Dung lượng File tối đa 20 MB

Sơ yếu lý lịch, Tuyển tập tác phẩm (Portfolio) Bắt buộc

Về việc lưu giữ thông tin cá nhân

Quy định liên quan việc xử lý thông tin cá nhân được điền vào mẫu đăng ký.

1. Thông tin cá nhân

Là thông tin giúp nhận biết từng cá nhân riêng biệt dựa trên những thông tin tổng hợp tương ứng có liên quan như họ tên, ngày tháng năm sinh...(bao gồm những thông tin khác mà có thể giúp nhận biết từng cá nhân riêng biệt dựa trên việc việc đối chiếu, so sánh những thông tin khác nhau).

2. Người đăng ký

Người đăng ký là người đã đồng ý với các quy định của trang web này và tiến hành sử dụng Mẫu đăng kí, điền thông tin và gửi thông tin.

3. Quản lý thông tin cá nhân

Công ty Ambition Vietnam sẽ quản lý thông tin của người đăng kí một cách nghiêm ngặt, không để bên thứ 3 thâm nhập một cách bất hợp pháp. Việc xem thông tin cá nhân của người đăng ký sẽ nằm trong giới hạn đã được Công ty Ambition Vietnam quy định.

4. Phương pháp và mục đích thu thập thông tin cá nhân

Thông qua mẫu đăng ký cung cấp tại trang WEB này, Công ty Ambition Vietnam sẽ thu thập thông tin ở phạm vi cần thiết vì mục đích tuyển dụng nhân viên như làm việc tại công ty chúng tôi.

5. Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty Ambition Vietnam sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của người đăng ký ngoài mục đích đã được đề cập ở phần trên và cũng không chia sẻ cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của người đăng ký ngoại trừ các trường hợp bên dưới.

・Theo yêu cầu của luật pháp.

・Đã được sự cho phép việc tiết lộ thông tin từ cơ quan hành chánh và bộ tư pháp.

・Cung cấp một mức độ thông tin nhất định cho những công ty liên kết, những đối tác ủy thác, những công ty có liên quan đã kí kết hợp đồng bảo mật thông tin.

Ngoài ra, Thông tin cá nhân có thê được cung cấp cho bên thứ ba dưới dạng dữ liệu, sau khi đã được xử lý thống kê để không thể xác định được tên cá nhân

6. Về trường hợp không cung cấp thông tin cá nhân

Công ty Ambition Vietnam lấy thông tin cá nhân với mục đích đã được đề cập tại mục số 5, người đăng ký có thể không được tuyển chọn, nếu như không điền đầy đủ thông tin các mục bắt buộc trong mẫu đăng ký.

7. Xóa/Điều chỉnh/ Chia sẽ thông tin cá nhân

Nếu người đăng ký yêu cầu xóa, điều chỉnh, hay chia sẽ thông tin cá nhân, thì sẽ được hỗ trợ ngay lập tức. Trường hợp người đăng ký muốn điều chỉnh thông tin cá nhân đã được gửi ở mẫu đăng kí trước, thì chỉ cần ghi lại nội dung mới vào mẫu đăng kí khác và gửi lại, công ty Ambition Vietnam sẽ tiến hành chỉnh sửa lại ngay.

8. Liên hệ:

Khi muốn liên hệ về việc như xóa, điều chỉnh hay chia sẽ thông tin cá nhân thì vui lòng liên lạc đến thông tin bên dưới:

Địa chỉ mail: support@ambition.vn

9.Thay đổi điều khoản

Công ty Ambition Vietnam có thể thay đổi điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần sự đồng ý trước từ người đăng ký.

Ambition Vietnam

Phòng nhân sự.

Sau khi xác nhận và đồng ý mục đích sử dụng thông tin cá nhân bên trên thì vui lòng đánh dấu vào ô bên dưới.

Loại hình tuyển dụng

Bắt buộc

Thông tin cá nhân

Tên

Bắt buộc

Họ


Tên đệm


Tên

Năm sinh

Bắt buộc

 
Địa chỉ email

Bắt buộc


 (Chế độ gõ chữ Latin)

*Vui lòng nhập lại để xác nhận

 (Chế độ gõ chữ Latin)

Số điện thoại

Bắt buộc

 - 

 (Chế độ gõ chữ Latin)

Bạn đã thấy thông tin tuyển dụng của công ty ở đâu?

Bắt buộc

Vui lòng nộp Sơ yếu lý lịch , Tuyển tập tác phẩm (Portfolio) khi ứng tuyển

*Hình thức file là Excel, HTM, PDF, PowerPoint, Word,
 file note, hình ảnh (GIF/JPEG/TIFF)
*Size của 1 file không quá 20MB

Sơ yếu lý lịch, Tuyển tập tác phẩm (Portfolio)

Bắt buộc

Về việc lưu giữ thông tin cá nhân

Quy định liên quan việc xử lý thông tin cá nhân được điền vào mẫu đăng ký.

1. Thông tin cá nhân

Là thông tin giúp nhận biết từng cá nhân riêng biệt dựa trên những thông tin tổng hợp tương ứng có liên quan như họ tên, ngày tháng năm sinh...(bao gồm những thông tin khác mà có thể giúp nhận biết từng cá nhân riêng biệt dựa trên việc việc đối chiếu, so sánh những thông tin khác nhau).

2. Người đăng ký

Người đăng ký là người đã đồng ý với các quy định của trang web này và tiến hành sử dụng Mẫu đăng kí, điền thông tin và gửi thông tin.

3. Quản lý thông tin cá nhân

Công ty Ambition Vietnam sẽ quản lý thông tin của người đăng kí một cách nghiêm ngặt, không để bên thứ 3 thâm nhập một cách bất hợp pháp. Việc xem thông tin cá nhân của người đăng ký sẽ nằm trong giới hạn đã được Công ty Ambition Vietnam quy định.

4. Phương pháp và mục đích thu thập thông tin cá nhân

Thông qua mẫu đăng ký cung cấp tại trang WEB này, Công ty Ambition Vietnam sẽ thu thập thông tin ở phạm vi cần thiết vì mục đích tuyển dụng nhân viên như làm việc tại công ty chúng tôi.

5. Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty Ambition Vietnam sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của người đăng ký ngoài mục đích đã được đề cập ở phần trên và cũng không chia sẻ cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của người đăng ký ngoại trừ các trường hợp bên dưới.

・Theo yêu cầu của luật pháp.

・Đã được sự cho phép việc tiết lộ thông tin từ cơ quan hành chánh và bộ tư pháp.

・Cung cấp một mức độ thông tin nhất định cho những công ty liên kết, những đối tác ủy thác, những công ty có liên quan đã kí kết hợp đồng bảo mật thông tin.

Ngoài ra, Thông tin cá nhân có thê được cung cấp cho bên thứ ba dưới dạng dữ liệu, sau khi đã được xử lý thống kê để không thể xác định được tên cá nhân

6. Về trường hợp không cung cấp thông tin cá nhân

Công ty Ambition Vietnam lấy thông tin cá nhân với mục đích đã được đề cập tại mục số 5, người đăng ký có thể không được tuyển chọn, nếu như không điền đầy đủ thông tin các mục bắt buộc trong mẫu đăng ký.

7. Xóa/Điều chỉnh/ Chia sẽ thông tin cá nhân

Nếu người đăng ký yêu cầu xóa, điều chỉnh, hay chia sẽ thông tin cá nhân, thì sẽ được hỗ trợ ngay lập tức. Trường hợp người đăng ký muốn điều chỉnh thông tin cá nhân đã được gửi ở mẫu đăng kí trước, thì chỉ cần ghi lại nội dung mới vào mẫu đăng kí khác và gửi lại, công ty Ambition Vietnam sẽ tiến hành chỉnh sửa lại ngay.

8. Liên hệ:

Khi muốn liên hệ về việc như xóa, điều chỉnh hay chia sẽ thông tin cá nhân thì vui lòng liên lạc đến thông tin bên dưới:

Địa chỉ mail: support@ambition.vn

9.Thay đổi điều khoản

Công ty Ambition Vietnam có thể thay đổi điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần sự đồng ý trước từ người đăng ký.

Ambition Vietnam

Phòng nhân sự.

Sau khi xác nhận và đồng ý mục đích sử dụng thông tin cá nhân bên trên thì vui lòng đánh dấu vào ô bên dưới.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
VNENJP