top area

Form đăng ký

apply form

Vui lòng nhập thông tin

Vui lòng nhập thông tin

Loại hình tuyển dụng 2D Anime/Manga Artist

Thông tin cá nhân

Họ và tên Bắt buộc Bắt buộc Họ  Tên 
Ngày sinhBắt buộc Bắt buộc
Địa chỉ mailBắt buộc Bắt buộc

Chế độ gõ chữ Latin

* Vui lòng nhập lại để xác nhận


Chế độ gõ chữ Latin

Số điện thoạiBắt buộc Bắt buộc -

Chế độ gõ chữ Latin

Bạn đã thấy thông tin tuyển dụng của công ty ở đâu?Bắt buộc Bắt buộc

Hình thức tuyển dụng

Địa điểm làm việcRequired Required

Vui lòng nộp Sơ yếu lý lịch , Tuyển tập tác phẩm (Portfolio) khi ứng tuyển

* Định dạng file: EXCEL, HTML, PDF, POWERPOINT、WORD, Văn bản, Hình ảnh (GIF/JPEG/ TIF)
* Dung lượng File tối đa 20 MB

Sơ yếu lý lịch, Tuyển tập tác phẩm (Portfolio) Bắt buộc

Về việc lưu giữ thông tin cá nhân

Quy định liên quan việc xử lý thông tin cá nhân được điền vào mẫu đăng ký.

1. Thông tin cá nhân

Là thông tin giúp nhận biết từng cá nhân riêng biệt dựa trên những thông tin tổng hợp tương ứng có liên quan như họ tên, ngày tháng năm sinh...(bao gồm những thông tin khác mà có thể giúp nhận biết từng cá nhân riêng biệt dựa trên việc việc đối chiếu, so sánh những thông tin khác nhau).

2. Người đăng ký

Người đăng ký là người đã đồng ý với các quy định của trang web này và tiến hành sử dụng Mẫu đăng kí, điền thông tin và gửi thông tin.

3. Quản lý thông tin cá nhân

Công ty Ambition sẽ quản lý thông tin của người đăng kí một cách nghiêm ngặt, không để bên thứ 3 thâm nhập một cách bất hợp pháp. Việc xem thông tin cá nhân của người đăng ký sẽ nằm trong giới hạn đã được Công ty Ambition quy định.

4. Phương pháp và mục đích thu thập thông tin cá nhân

Thông qua mẫu đăng ký cung cấp tại trang WEB này, Công ty Ambition sẽ thu thập thông tin ở phạm vi cần thiết vì mục đích tuyển dụng nhân viên như làm việc tại công ty chúng tôi.

5. Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty Ambition sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của người đăng ký ngoài mục đích đã được đề cập ở phần trên và cũng không chia sẻ cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của người đăng ký ngoại trừ các trường hợp bên dưới.

・Theo yêu cầu của luật pháp.

・Đã được sự cho phép việc tiết lộ thông tin từ cơ quan hành chánh và bộ tư pháp.

・Cung cấp một mức độ thông tin nhất định cho những công ty liên kết, những đối tác ủy thác, những công ty có liên quan đã kí kết hợp đồng bảo mật thông tin.

Ngoài ra, Thông tin cá nhân có thê được cung cấp cho bên thứ ba dưới dạng dữ liệu, sau khi đã được xử lý thống kê để không thể xác định được tên cá nhân

6. Về trường hợp không cung cấp thông tin cá nhân

Công ty Ambition lấy thông tin cá nhân với mục đích đã được đề cập tại mục số 5, người đăng ký có thể không được tuyển chọn, nếu như không điền đầy đủ thông tin các mục bắt buộc trong mẫu đăng ký.

7. Xóa/Điều chỉnh/ Chia sẽ thông tin cá nhân

Nếu người đăng ký yêu cầu xóa, điều chỉnh, hay chia sẽ thông tin cá nhân, thì sẽ được hỗ trợ ngay lập tức. Trường hợp người đăng ký muốn điều chỉnh thông tin cá nhân đã được gửi ở mẫu đăng kí trước, thì chỉ cần ghi lại nội dung mới vào mẫu đăng kí khác và gửi lại, công ty Ambition sẽ tiến hành chỉnh sửa lại ngay.

8. Liên hệ:

Khi muốn liên hệ về việc như xóa, điều chỉnh hay chia sẽ thông tin cá nhân thì vui lòng liên lạc đến thông tin bên dưới:

Địa chỉ mail: vietnam@ambition.ne.jp

9.Thay đổi điều khoản

Công ty Ambition có thể thay đổi điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần sự đồng ý trước từ người đăng ký.

Ambition Vietnam Co., Ltd.

Phòng nhân sự.

Sau khi xác nhận và đồng ý mục đích sử dụng thông tin cá nhân bên trên thì vui lòng đánh dấu vào ô bên dưới.

Tên

Bắt buộc

Họ

Tên

Ngày sinh

Bắt buộc

Địa chỉ mail

Bắt buộc

 Chế độ gõ chữ Latin

* Vui lòng nhập lại để xác nhận

 Chế độ gõ chữ Latin

Số điện thoại

Bắt buộc

 - 

 Chế độ gõ chữ Latin

Bạn đã thấy thông tin tuyển dụng của công ty ở đâu?

Bắt buộc

Hình thức tuyển dụng

Địa điểm làm việc

Required

 

Vui lòng nộp Sơ yếu lý lịch , Tuyển tập tác phẩm (Portfolio) khi ứng tuyển

* Hình thức file là Excel, HTM, PDF, PowerPoint, Word,
 file note, hình ảnh (GIF/JPEG/TIFF)
* Size của 1 file không quá 20MB

Sơ yếu lý lịch, Tuyển tập tác phẩm (Portfolio)

Bắt buộc

Về việc lưu giữ thông tin cá nhân

Quy ước liên quan đến việc lưu giữ thông tin cá nhân đã đă ký trong Form đăng ký.

1. Thông tin cá nhân

Đó là thông tin về một cá nhân và có thể xác định một cá nhân cụ thể theo tên, ngày sinh hoặc mô tả khác được bao gồm trong thông tin (bao gồm cả việc có thể dễ dàng so sánh với các thông tin khác, từ đó có thể phân biệt cá nhân phù hợp).

2. Người đăng ký

Người đăng ký là người đồng ý vào bản quy ước, sử dụng Form đăng ký để nhập và gởi thông tin cá nhân.

3. Quản lý thông tin cá nhân

Công Ty Cổ phần Ambition sẽ kiểm soát chặt chẽ thông tin cá nhân của người đăng ký một cách hợp lý để thông tin ấy sẽ không bị đơn vị thứ 3 nào tiếp xúc đến với mục tiêu không chính đáng. Việc xét duyệt thông tin cá nhân của người đăng ký cũng được giới hạn bởi những người được công ty Ambition xác nhận.

4. Mục dích, phương pháp lấy thông tin cá nhân

Công ty cổ phần Ambition thông qua Form đăng ký được cung cấp trên trang này, vì mục đích tuyển dụng nhân viên, như nhân viên chính thức để làm việc tại công ty chúng tôi, nên chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết.

5. Sử dụng thông tin cá nhân

Công Ty Cổ phần Ambition ngoại trừ những trường hợp dưới đây sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của người đăng kí cho bên thứ 3 khi chưa có sự đồng ý của người đăng kí, hay những mục đích được ghi ở phần trên.

・Trường hợp tuân theo quy định của pháp luật.

・Trường hợp được yêu cầu công bố bởi cơ quan tư pháp và các cơ quan hành chính.

・Trường hợp tiết lộ cho các đối tác kinh doanh, các đơn vị nhận ủy thác, công ty liên kết đã ký kết thỏa thuận bảo mật với Công ty, trong phạm vi cần thiết.

Hơn nữa,sẽ có trường hợp cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3, nhưng trong thông tin sẽ không ghi rõ tên khách hàng

6.Vấn đề phát sinh trong rường không cung cấp thông tin cá nhân

Công Ty Cổ phần Ambition cần thông tin cá nhân vì mục dích được đăng tải ở phần 5, cũng có trường hợp người đăng kí không điền đầy đủ các hạng mục của Form đăng kí thì có thể không được tuyển khảo.

7. Công bố, đính chính, xóa thông tin cá nhân

Nếu có trường hợp yêu cầu công bố, đính chính hoặc xóa thông tin cá nhân từ chính người đăng ký, chúng tôi sẽ đối ứng không chậm trễ. Trường hợp người đăng ký muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân được gửi từ biểu mẫu đăng ký, thì công ty Ambition Co., Ltd. sẽ chấp nhận hiệu chỉnh bằng thông tin cá nhân mới nhất được phản ánh, chỉnh sửa khi gởi lại Form đăng ký.

8. Liên hệ, giải đáp:

Nếu cần thêm thông tin về việc công bố, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ theo như bên dưới.

Mail liên hệ : vietnam@ambition.ne.jp

9. Thay đổi quy chế

Ambition Co., Ltd. có thể thay đổi các Điều khoản này theo thời gian mà không tham khảo sự đồng ý trước của người đăng ký.

Đồng ý với mục dích sử dụng thông tin cá nhân, Vui lòng kiểm tra mục dích sử dụng thông tin cá nhân trước khi check vào bên dưới.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.